MVR强制循环蒸发器

2023-11-16 14:53

强制循环蒸发器由蒸发分离器、换热器和强制循环泵组成。物料在加热器的换热管内被换热管外的蒸汽加热温度升高。在循环泵作用下物料上升到蒸发分离器中,在蒸发分离器内由于物料静压下降使物料发生蒸发。
        蒸发产生二次蒸汽从物料中溢出,物料被浓缩产生过饱和而使结晶生长,解除过饱和的物料进入强制循环泵,在循环泵作用下进入换热器,物料如此循环不断蒸发浓缩或浓缩结晶。
       

晶浆从循环管路中用出料泵输出。蒸发分离器内的二次蒸汽经过蒸发分离器上部的分离和除沫装置净化后输送到压缩机,压缩机把二次蒸汽压缩后输送到换热器壳程用作蒸发器加热蒸汽,实现热能循环连续蒸发。

        特点:
        1)传热系数较低;
        2)换热表面不易形成结垢或结晶。
        应用范围:
        适用于易结垢、产生结晶、高粘度物料蒸发浓缩或蒸发结晶过程。